About

Saturday, January 21, 2012

TRỰC GIÁC LÀ GÌ? (WHAT IS INTUITION?) - Do LQT Biên DịchTrực giác là một quá trình tạo ra cho chúng ta khả năng hiểu biết sự việc một cách trực tiếp mà không cần lập luận phân tích, làm cầu nối giữa ý thức và vô thức trong trí óc của chúng ta, và cũng là cầu nối giữa bản năng và lý trí.